Предвид динамичното развитие на технологиите като цяло, видеонаблюдението и техниката за охрана не са изключение от тази тенденция. Видеонаблюдение се използва не само за охрана, но и анализ на поведение, разпознаване, като присъства в все повече моменти от живота ни.И все пак важен остава въпросът: Законнно ли е видеонаблюдението ви?За да отговорим максималнмо изчерпателно трябва да разгледаме няколко апсекта на въпроса от гледна точка събирането на лични данни, каквото се явява видеонаблюдението


От гледна точка закона за защита на лични данни – да, то попада в обсега на личните данни, и като такова следва да отговаря на изискванията поставени в нормативната уредба.


В общият случай ЗЗЛД предвижда основни изисквания, които трябва да се спазват. Изключение са данни, по които дадено лице може да бъде безспортно идентифицирано. В такава ситуация се приема, че системата обработва биометрични данни. Ние обаче ще се спрем на по-общата ситуация.От гледна точка на работодателите простото съгласие от страна на служителите не е достатъчно. Служителите трябва да са информирани ясно и точно за целите на видеонаблюдението. Именно по тази причина е хубаво те да бъдат описани в отделен анекс към договора, така че всеки служител да е информиран какво точно се следи, с каква цел, а дори и за какъв период.


Като собственици на бизнес имаме ли право да инсталираме видеонаблюдение?


Безспорно – да. Това е част от легитимният интерес, които имате. Това означава да може да проследите работно време и неговото спазване, охрана на стока и тн.Не бива да пропускате, че видеонаблюдението не бива да излиза извън тези норми, тоест да се инсталират камери, които следят чужда собственост или се ползват за анализ на поведение или разпознаване.


За да се спазят тези изисквания на закона е препоръчително всяка фирма искаща да постави камери за видеонаблюдение да обмисли внимателно какви са целите на тази система, какво ще се постигне. Всичко това е хубаво да бъде разписано в правилник за вътрешният ред. По този начин всеки служител ще разполага с точна и ясна информация за събраната информация за него.Не на последно място всеки бизнес трябва да премисли внимателно как ще защити събраната информация. Това може да се случи чрез защита на достъпа, ограничаване броят лица имащи достъп до записите и всички нужни мерки в тази насока.

На кратко казано бизнесът искащ да инсталира камери за видеонаблюдение може да разчита на легитимният си интерес. Въпреки това е нужно да бъдат обмислени целите на системата за видеонаблюдение, видът данни, които се събират, ограничаване достъпа до тях, тяхната защита и не на последно място – ясно разписани цели, които да бъдат сведени до знанието на служителите, както и да бъде гарантиран достъп до записи с тях при поискване от тяхна страна.