Меню
Количка

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Не.

Може да подадете поръчка и без да се регистрирате в магазина

Може да платите при доставка или чрез банков превод. Трябва да направите своят избор преди финализиране на поръчката

1. Плащане при доставка: За целта на доставките имаме сключени договори с куриерски фирми, които са лицензирани пощенски оператори. Заплащането става чрез наложен платеж при извършване на доставката

2. Плащане по банка: Ако изберете този начин, моля уверете се, че сте попълнили вярно своят мейл адрес. На него ние ще Ви изпратим проформа фактура за избраната от вас техника. При плащане по банка за "Основание за плащане" моля посочете номера на проформата или номер на поръчката.

Фирмена сметка:

IBAN: BG88UNCR70001522828355
BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк


За целта на доставките имаме сключени договори с куриерски фирми, които са лицензирани пощенски оператори. Като такива и във връзка с Наредба Н18 от 2006г. ползваме услугата Пощенски паричен превод на наложен платеж по банка.

При тази услуга и във връзка с нормите определени от цитираната наредба НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ да издаваме касов бон. При приемане на парите от Вас куриерът Е ДЛЪЖЕН да ви издаде Разписка за пощенски паричен превод. Именно този документ Вие прикрепяте към получената фактура и предавате към счетоводният си отдел.

За територията на България 99.5% от поръчките се доставят в рамките на 24ч след подаването им. Моля имайте предвид, че тези срокове се отнасят за поръчки подадени до 15:30-16:00 в работни дни. Поръчките след този час се изпълняват в следващият работен ден.

Поръчки подадени събота, неделя, в почивни дни, официални празници се изпълняват в първият последващ ги работен ден

Право на отказ от стоката - всеки потребител има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена. За повече информация относно правата си може да се запознаете с информацията с правата на потребителя тук.

Клиента следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, от който е изпратена като транспортните разходи за за сметка на клиента. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. 

В случай, че потребителят е избрал експресен начин на доставка с куриер, то разходите по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.

СТОКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ПРЕДИ ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА СТОКАТА


Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.
(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.
(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.
3. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.
2. две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;
1. две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
(2) Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи, може да се предяви в рамките на:
Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.
2. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.
1. две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;
1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
(2) Рекламацията се подава устно или писмено.
Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

3. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 - 36.
2. несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;
1. непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;
Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

РЕКЛАМАЦИИ
Глава четвърта.

(4) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 и 3 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.
(3) Информацията по ал. 2 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.
5. условията на търговската гаранция.
4. посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, и
3. процедурата, която потребителят трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
2. името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
1. ясно посочване, че при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя;
(2) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция включва следната информация:
Чл. 40. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставянето на стоките.

(3) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за потребителя в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.
(2) Когато производител предоставя на потребителя търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред потребителя през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 34. Производителят може да предостави на потребителя по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.
Чл. 39. (1) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

Търговска гаранция на стоките

Раздел IV.
Права на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 39 - 48 от ЗПЦСЦУПС:
Част от продуктите в магазина се доставят по заявка. Това означава, че даденият продукт при поръчка се заявява за производство и доставка директно от производителя.

Такива продукти са тясно специализирани като камери устойчиви в взривоопасна среда, камери за разпознаване на регистрационни табели, термовизионни камери и други.

В случай, че продукта попада в категорията "доставка по заявка" ние задължително се свързваме с нашият клиент и го информираме за това.


Срокът, в който се доставят продукти по заявка зависи от много фактори.

В общият случай варира между 20 и 30 работни дни за Dahua и Hikvision.

Продукти от серията Avigilion, Mobotix стандартно се доставят по заявка в срок 20-30 работни дни.

В случай, че продукт е наличен в европейски склад на производителя, то може да се заяви бърза доставка, като нейният срок е между 7 и 10 работни дни. Моля да имате предвид, че подобни доставки могат да повишат крайната цена на избраните продукти.

При заявка за доставка на клиента се издава проформа фактура, а плащането е 100% авансово. Цените са EXW Пловдив, освен ако изрично не е договорено друго.

Заявка към производителя се подава само и единствено след получено плащане на пълната сума по издадена проформа от заявителя.

Не.

ДДС е задължителен данък, който се начислява върху стойността на всеки продукт или услуга

Често задавани въпроси